+12 = 14 

ㄎㄨㄟˋkuì

  1. 缺乏竭盡匱乏」。詩經·大雅·既醉》:孝子。」呂氏春秋·孝行·》:。」

+12 = 14 

ㄍㄨㄟˋguì

  1. 東西箱子書經·金縢》:金縢。」· 秀才〉:伯樂良馬卞和美玉。」」。

surname Kui, variant of 櫃[gui4], to lack, lacking, empty, exhausted
épuisé, défectueux
erschöpft, abgehetzt , fehlend, mangelnd