ㄅㄢˋbànㄊㄨㄟtuīㄅㄢˋbànㄐㄧㄡˋjiù

  1. 心中早已同意表面上卻不答應表現假意推辭姿態·王實甫西廂記··第一》:半推半就。」紅樓夢·》:鴛鴦半推半就便坐下。」欲就還推投懷送抱直捷爽快

half willing and half unwilling (idiom)​; to yield after making a show of resistance
(expr. idiom.)​ à moitié volontaire et à moitié réticent