ㄅㄢˋbànㄕㄣshēnㄅㄨˋㄙㄨㄟˊsuí

  1. 身體一側麻痺癱瘓失去自主能力中風脊椎受損後遺症偏廢不仁」、」、偏癱」、偏枯」。

paralysis of one side of the body, hemiplegia
hémiplégie