+6 = 8 

ㄓㄨㄛˊzhuó

  1. 高超獨特卓越」、卓見」。

  1. 挺立出眾樣子卓然而立」。論語·》:卓爾。」

  1. 卓茂

+6 = 8 

ㄓㄨㄛzhuō

  1. 桌子几案·佔畢··飲食衣服變古》:席地而坐。」金史··》:有司香案。」」。

surname Zhuo, outstanding
remarquable, extraordinaire
hervorragend, ausgezeichnet (Adj)​, hoch und gerade (Adj)​, Zhuo (Eig, Fam)​