ㄒㄧㄝˊxiéㄊㄨㄥˊtóng

  1. 共同後漢書··呂布》:將軍協同共存大計。」儒林外史·第一》:查點來文事理協同潛蹤何處。」

to cooperate, in coordination with, coordinated, collaborate, collaboration, collaborative
coopérer avec
zusammenwirken (V)​