ㄋㄢˊnánㄕㄢshān

  1. 祁連山別名參見祁連山

  2. 廣東省汕頭市西南

  3. 詩經·根據詩序〉:南山。」南山崔崔雄狐綏綏。」

Nanshan or Namsan, common place name, Nanshan district of Shenzhen City 深圳市, Guangdong
Südberg (Eig)​, Namsan, Südberg (Berg in Soul, Südkorea)​ (Eig, Geo)​