ㄋㄢˊnánˋàn

  1. 位於南方海岸臺灣南岸公園終年氣候溫和著名旅遊勝地。」

Nananqu district of central Chongqing municipality, formerly in Sichuan
Nananqu (central)​
Südufer, Südküste