ㄋㄢˊnánㄏㄞˇhǎi

  1. 泛指南方海域文選·潘尼·陸機郎中》:南海清流。」

  2. 海洋臺灣海峽大陸地區南端雷州半島海南島一帶海面

  3. 北京三海參見三海

  4. 位於大陸地區廣東省番禺縣西北廣州市西南

South China Sea
mer de Chine méridionale
Südchinesisches Meer (Geo)​, Nanhai (Eig, Geo)​