ㄅㄛˊˋㄑㄧㄚˋqiàㄨㄣˊwén

  1. 見識廣博漢書··司馬遷》:烏呼博物洽聞不能極刑發憤。」隋書··克讓》:于時東宮天下才學至於博物洽聞。」博物多聞」。博物多聞

to have a wide knowledge of many subjects (idiom)​