ㄕㄡˋshòuㄏㄨㄟˋhuì

  1. 恩惠老殘遊記·》:』、』、皆是一經宋儒提出後世受惠不少。」二十年目睹之怪現狀·三八》:做買賣只要利錢那些貧民便受惠。」霑恩

to benefit, favored
bénéficier, favorisé
begünstigen (V)​, begünstigt (Adj)​