ㄆㄢˋpànㄅㄧㄢˋbiàn

  1. 脫離原來組織集團採取敵對行動敵方軍隊叛變。」背叛變節譁變歸附歸順

to defect, to betray, to mutiny
trahir
Verräter (S)​, meutern (V)​, abtrünnig (Adj)​