ㄌㄧㄥˋlìngㄑㄧㄥˇqǐngㄍㄠgāoㄇㄧㄥˊmíng

  1. 另外尋求能力協助文明小史·第一》:老弟才氣有點羈束不下不如府上另請高明!」

please find sb better qualified than me (idiom)​
(expr. idiom.)​ aller trouver qqn de plus qualifié