ㄧㄡˋyòuㄆㄞˋpài

  1. 政治經濟社會改革方面主張維持現狀反對激烈變革一派保守派」、右翼」。左派

(political)​ right, right wing, rightist
droite (politique)​
Rechtsabweichler (S)​, Rechtsparteiler (der rechte Partei-Flügel)​ (S)​