ㄇㄚˇㄓㄠzhāo

  1. 人名西元211~265)​三國司馬懿次子司馬在位司馬之後大將軍專擅國政丞相九錫司馬炎稱帝建立晉朝

Sima Zhao (211-265)​, military general and statesman of Cao Wei 曹魏[Cao2 Wei4]
Sima Zhao (Eig, Pers, 211 - 265)​