chīㄓㄨㄥˋzhòng

  1. 負擔官場現形·一回》:現在我們江南吃重的是要緊口子炮臺。」老殘遊記·》:不過千金吃重。」

(of a role)​ arduous, important, (a vehicle's)​ loading capacity