ㄍㄜˋˋshìㄍㄜˋㄧㄤˋyàng

  1. 許多不同式樣種類紅樓夢·一回》:姥姥果子玲瓏剔透各式各樣便牡丹花。」林林總總各種各樣各色各樣形形色色許許多多一樣

(of)​ all kinds and sorts, various
de toutes sortes, différents
vielfältig (Adj)​, allerlei, diverse , Vielfalt (S)​, allerhand (Adj)​