+3 = 6 

ㄐㄧˊ

  1. 相對吉祥」、吉人天相」、大吉大利」。·白居易樂府·茫茫〉:狼藉眼前。」

  1. 有利凶多吉少」、趨吉避凶」。

surname Ji, abbr. for Jilin Province 吉林省[Ji2 lin2 Sheng3], lucky, giga- (meaning billion or 10^9)​
heureux, faste, chance, giga-
glücklich (Adj)​, Ji, Chi (Eig, Fam)​