ㄊㄨㄥˊtóngㄒㄧㄣxīn

  1. 齊心易經·繫辭》:二人同心,其利斷金。」國語·》:同姓同德同德同心同心同志。」離心異志

  2. 志同道合文選·古詩十九首·芙蓉》:同心憂傷終老。」·李德裕鴛鴦〉:不見昔時同心鴛鴦。」

  3. 知己·王維落第還鄉置酒長安同心。」

  4. 共同心願理想孟子·告子》:同心。」

Tongxin county in Wuzhong 吳忠[Wu2 zhong1], Ningxia, to be of one mind, united, concentric
concentrique, de concert
konzentrisch (Adj)​, Tongxin (Ort in Ningxia)​ (Eig, Math)​