ㄊㄨㄥˊtóngㄇㄥˊméngㄏㄨㄟˋhuì

  1. 國父革命組織興中會之後清光西元1905)​成立東京此後革命運動積極終於宣統推翻滿清中國革命同盟會」,中國同盟會同盟會」。

Tongmenghui, Sun Yat-sen's alliance for democracy, founded 1905, became the Guomindang 國民黨
Tongmenghui
Tongmenghui (S, Pol)​