ㄊㄨㄥˊtóngㄐㄧˊ

  1. 同一等級他們倆職位同級能力相當所以這次競選理事長分外引人注意。」下級上級

on the same level, ranking equally
du même niveau, rang égal