ㄇㄧㄥˊmíngㄕㄢshān

  1. 有名文選·任昉·興作太宰》:故老不刊之書藏諸名山陵谷遷貿。」·李白荊門不為鱸魚自愛名山。」

famous mountain, Mingshan county in Ya'an 雅安[Ya3 an1], Sichuan
Xian de Mingshan
Mingshan (Ort in Sichuan)​ (Eig, Geo)​