ㄊㄨˇˋㄏㄨㄣˊhún

  1. 我國古代少數民族主要聚居青海北部新疆東南部遼東鮮卑西晉長子吐谷渾率領部分族人西青海省西勢力唐太宗李靖討伐平西郡王敗亡信奉佛教漢文影響政權組織仿中原王朝官制

Tuyuhun, a Xianbei 鮮卑, a state in Qinhai in 4th-7th century AD
Tuyuhun (nomadisches Volk in Ostasien)​ (Eig, Geo)​