+4 = 7 

ㄔㄨㄟchuī

  1. 氣體用力出來吹奏」、吹口哨」。詩經·小雅·鹿鳴》:鼓瑟。」

  2. 氣流方向流動風吹雨打」。·杜甫絕句恰似春風夜來。」

  3. 誇口說大話吹牛」、吹噓」。

  4. 事情作罷關係斷絕他們婚事早就。」

+4 = 7 

ㄔㄨㄟˋchuì

  1. 參見)​

to blow, to play a wind instrument, to blast, to puff, to boast, to brag, to end in failure, to fall through
souffler, jouer (d'un instrument à vent)​, se vanter de qch, rater, tomber à l'eau, rompre une relation
blasen, wehen (V)​