ㄔㄥˊchéngㄑㄧㄥˇqǐng

  1. 向上請示申請為公用語二十年目睹之怪現狀·九九》:只要果然做大可以呈請歸宗。」

to submit (to superiors)​
soumettre (à ses supérieurs)​