ㄓㄡzhōuㄔㄥˊchéngㄨㄤˊwáng

  1. 帝號之子年幼即位周公攝政制禮制度營建東都雒邑還政在位

King Cheng of Zhou (1055-1021 BC)​, reigned 1042-1021 BC as the 2nd king of Western Zhou 西周[Xi1 Zhou1], son of King Wu of Zhou 周武王[Zhou1 Wu3 wang2]
roi Cheng des Zhou