ㄓㄡzhōuㄅㄧˋㄙㄨㄢˋsuànㄐㄧㄥjīng

  1. 記載算法

Zhou Bi Suan Jing, or Chou Pei Suan Ching, one of the oldest Chinese texts on astronomy and mathematics
Zhoubi suanjing (是一部中国较早的数学专业书籍 - 《算术十经》之一)​ (Eig, Math)​