ㄕㄣshēnㄧㄣˊyín

  1. 吟詠莊子·列禦寇》:呻吟。」南朝·鍾嶸詩品〉:至於膏腴子弟不逮終朝點綴呻吟。」

  2. 病痛哀傷發出聲音三國演義·》:病危當夜呻吟。」紅樓夢·四七》:一齊有人呻吟。」

to moan, to groan
gémir, plainte
Gemecker (S)​, ächzen (V)​, räsonieren (V)​, stöhnen (V)​, wimmern (V)​