ㄏㄨㄐㄧㄠˋjiào

  1. 呼喊叫喚新唐書··文藝·李白》:嗜酒大醉呼叫下筆。」呼喚

  2. 電臺呼號對方無線電呼叫」。

to shout, to yell, (telecommunications)​ to call
appeler
rufen (V)​