ㄏㄨㄏㄠˊháo

  1. 極端悲傷無助叫喊漢書··游俠·陳遵》:晝夜呼號車騎滿門。」

ㄏㄨㄏㄠˋhào

  1. 廣播用語通常電臺名稱西代號

  2. 字母數字任何文字發音組合識別一個通信設施指揮機關部隊呼號」。主要用途建立保持通信賦有呼號使用地址代替呼號

to wail, to cry out in distress
indicatif d'appel, indicatif radio, indicatif
aufschreien (V)​