ㄓㄡˋzhòuㄇㄚˋ

  1. 惡毒斥罵·孝友·合下相逢冤家直待咒罵。」儒林外史·》:銀子太太人參琥珀沒得不大只是在家哭泣咒罵。」咒詈」。謾罵叱罵辱罵詛咒

咒讖
to damn, to curse, to revile
injurier
Kraftausdruck (S)​, fluchen (V)​, verwünschen (V)​, beleidigend (Adj)​