ㄆㄧㄣˇpǐnㄔㄤˊcháng

  1. 各種食物引申辨別品評周禮·天官·膳夫》:膳夫品嘗。」·西湖春日壯遊即事散落人間品嘗。」品味

to taste a small amount, to sample
déguster, goûter
abschmecken (V, Ess)​, kosten, probieren (V, Ess)​