ㄓㄜˊzhéㄒㄩㄝˊxué

  1. 哲學西方由人理智探討宇宙萬事萬物高原學問東方哲學包含上述意義包含如何通過實踐行為實現道德理想人格形而上學

philosophy
philosophie
Philosophie (S, Philos)​