+7 = 10 

ㄏㄥhēng

  1. 低聲吟詠歌唱」、催眠曲」。

  1. 痛苦呻吟發出聲音兒女英雄傳·》:公子怎麼?』怎麼著有些水瀉。』……一處。」

  1. 表示不滿輕視憤怒語氣什麼稀罕?」

to groan, to snort, to hum, to croon, humph!
grogner, fredonner
schnauben (V)​, mmh (Int)​, (drückt Unzufriedenheit oder Zweifel aus)​ (Int)​