ㄊㄤˊtángㄧㄠˊyáo

  1. 帝號帝嚳次子故有天下陶唐氏唐堯」。在位百年有德讓位放勛」。

Yao or Tang Yao (c. 2200 BC)​, one of Five legendary Emperors 五帝[wu3 di4], second son of Di Ku 帝嚳[Di4 Ku4]