ㄊㄤˊtángㄍㄠgāoㄗㄨˇ

  1. 帝號開國君主西甘肅省)​在位傳位自稱太上皇」。貞觀廟號高祖

Emperor Gaozu of Tang, reign name of first Tang emperor Li Yuan 李淵[Li3 Yuan1] (566-635)​, reigned 618-626
Tang Gaozu
Tang Gaozu (Eig, Pers, 566 - 635)​