ㄕㄤshāngㄖㄣˊrén

  1. 從事買賣左傳·》:商人弦高。」·白居易琵琶行〉:門前冷落鞍馬老大商人。」販子

  2. 商朝商人金文珍貴古史資料。」

merchant, businessman
commerçant, marchand
Händler (S, Wirtsch)​, Geschäftsmann (S)​, Kaufmann (S, Wirtsch)​