ㄕㄤshāngㄔㄠˊcháo

  1. 朝代西元世紀一世商湯建立國家建都河南省商丘縣)​,遷移盤庚河南省安陽小屯村)​。周武王商朝農業手工業文字相當發達青銅器甲骨文在世文化占有相當重要地位

Shang Dynasty (c. 1600-1046 BC)​
Dynastie Shang
Shang-Dynastie (S, Gesch)​