ㄕㄤshāngㄊㄤtāng

  1. 成湯統一天下稱號所以世人成湯商湯」。

Shang Tang (1646-? BC)​, legendary founder of the Shang Dynasty
King Tang of Shang of China (Eig, Pers, - 1742 v.Chr.)​