ㄒㄩㄢxuānㄖㄠˇrǎo

  1. 聲音吵雜混亂南史·二八·》:喧擾。」作喧」。

to disturb by noise
déranger par le bruit