ㄏㄨāiㄗㄞzāi

  1. 表示哀痛感嘆詞禮記·檀弓》:孔丘不遺耆老嗚呼哀哉尼父。』」於呼哀哉」。

  2. 死亡拍案驚奇·》:便一把喉嚨得手不得通氣一霎嗚呼哀哉。」老殘遊記·第一》:誰知這個女婿去年七月時氣月半一命嗚呼哀哉。」

alas, all is lost
hélas, tout est perdu
fertig, am Ende sein