ㄐㄧㄝjiēㄌㄞˊláizhīˊshí

  1. 敬之春秋齊國饑荒施予窮人態度不佳拒絕禮記·檀弓》。侮辱不懷好意施捨·將軍神道碑〉:嗟來之食。」兒女英雄傳·》:一生不得意一個激切行徑所以盜泉不受嗟來之食。」嗟來食」。

pitance distribuée avec mépris
verächtlich zugeworfenes Almosen (V, Sprichw)​