ˇǒuㄒㄧㄣxīn

  1. 出心新唐書··文藝·李賀》:李賀)​旦日小奚奴錦囊所得。……使探囊出心。』」嘔心形容構思勞心嘔心」、嘔心瀝血」。

sich den Kopf zerbrechen, das Hirn zermattern (V)​