ㄔㄠˊcháoㄋㄨㄥˋnòng

  1. 調笑戲弄北齊·顏之推顏氏家訓·文章》:可笑詩賦嘲弄。」聊齋志異··》:八仙掩口嘲弄。」嘲笑

  2. 吟詠唱和·范成大巫山詞章紛紛餘子嘲弄。」

to tease, to poke fun at, to make fun of
narguer, dérision, bafouer