ㄔㄠˊcháoㄒㄧㄠˋxiào

  1. 嘲謔譏笑紅樓夢·》:鳳姐嘲笑一陣。」文明小史·》:大家嘲笑辮子。」諷刺譏諷譏笑譏刺嗤笑嘲諷嘲弄同情

恥笑
to jeer at, to deride, to ridicule, mockery, derision
se moquer de, rire de