ㄔㄠˊcháoㄈㄥˋfèng

  1. 譏笑諷刺·蘇軾酒酣箕坐嘲諷。」諷刺譏笑譏刺嗤笑嘲笑

to sneer at, to ridicule, to taunt
se moquer, ridiculiser, narguer
Hohn (S)​, Spott (S)​, verspotten (V)​