ㄧㄢˊyánㄔㄥˊchéng

  1. 嚴厲懲罰會典事例·三五·刑部·刑律稽留囚徒》:嚴懲。」寬大寬待寬貸寬恕寬饒寬容寬宥

to punish severely
punir sévèrement
streng bestrafen (V)​