ˋㄔㄨㄢchuānㄕㄥˇshěng

  1. 境內岷江沱江嘉陵江長江四大位於長江上游貴州西西西東南西北青海面積平方公里省會成都市土地肥沃物產豐富防守天府之國」。簡稱」。

Sichuan province (Szechuan)​ in southwest China, abbr. 川[Chuan1] or 蜀[Shu3], capital Chengdu 成都[Cheng2 du1]
Provinz Sichuan (China)​ (Eig, Geo)​