ˋㄉㄨˊ

  1. 古代總稱爾雅·》。古時運河黃河四瀆

(archaic)​ the four rivers (Yangtze 長江[Chang2 Jiang1], Yellow 黃河[Huang2 He2], Huai 淮河[Huai2 He2], Ji 濟水[Ji3 Shui3])​, (TCM)​ acupuncture point SJ-9