ㄏㄨㄟˊhuíㄔㄣchēnㄗㄨㄛˋzuòㄒㄧˇ

  1. 生氣高興·關漢卿天香·》:使老夫見賢思齊回嗔作喜。」拍案驚奇·一一》:客人回嗔作喜稱謝一聲渡口。」

to go from anger to happiness (idiom)​
(expr. idiom.)​ passer de la colère à la joie