ㄏㄨㄟˊhuíㄉㄧㄢˋdiàn

  1. 回覆電報電話大哥回電說事辦妥。」

  2. 電話電報回覆對方趕快回電家裡平安。」

to reply to a telegram, to wire back
répondre à un télégramme
zurückrufen (V)​